Adatkezelési tájékoztató

GolFIESTA Sportegyesület adatvédelmi tájékoztatója
2018.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) értelmében az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt.

A tájékoztató célja, hogy meghatározza a GolFIESTA Sportegyesületnél (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Egyesület) az adatkezelés törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatvédelem követelményeinek érvényesülését, és megakadályozza az adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, azok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név:                         GolFIESTA Sportegyesület

Székhely:                  1135 Budapest, Tatai utca 6. II/7.

Nyilvántartási szám:  01-02-0015135

Adószám:                  18505751-1-41

Képviselő:                Csikós Gábor Csaba

Telefonszám:            +36 (70) 454 5668

E-mail cím:               csikosgabor@golfiesta.hu

Honlap:                     http://golfiesta.hu/fooldal/

 

 1. ADATFELDOLGOZÓK

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. (Rendelet 4. cikk 8.)

 

Egyesületünk IT szolgáltatója:

Egyesületünk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat, így a tárhelyszolgáltatást biztosítja. Ennek keretében – a vele kötött szerződésünk fennállása alatt – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó adatai a következők:

Cégnév:                Nextserver Kft

Székhely: 6722 Szeged , Mérey u.12

Cégjegyzékszám: 06-09-022127

Adószám: 22797610-2-06

Képviselő:

Telefonszám: +36 1 445 1300

Fax: +36 1 700 1650

E-mail cím: info@nextserver.hu

Honlap: www.nextserver.hu

 

Egyesületünk könyvviteli szolgáltatója:

 

Egyesületünk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli az Egyesületünkkel szerződéses vagy kifizetői kapcsolatban levő természetes személyek személyes adatait is, az Egyesületünket terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

Ezen adatfeldolgozó adatai a következők:

Cégnév:                Retax Bt.

Székhely:             2890 TATA FAZEKAS UTCA 65

Cégjegyzékszám:  11-06-011026

Adószám:            28367259-1-11

Képviselő:            Hideg János

Telefonszám:        06/30 9195346

 

 1. TAGOK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Tagnyilvántartás vezetése

Az Egyesület a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:63.§-3:70.§, továbbá a 3:84.§ (b) pontjában, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. tv. 86.§ (4) bekezdésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében nyilvántartást vezet az Egyesület tagjairól, ennek keretében a tagsági jogviszony fennállása során, valamint a Ptk. 6:22. § (1) bekezdése szerinti 5 éves elévülési ideig, igényérvényesítés megkezdése esetén annak lezárultáig kezeli a természetes személy tag:

 • nevét,
 • születési helyét és idejét.

 

Az Egyesület a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, a civil szervezetek és a sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési eljárásaiban alkalmazandó mintaokiratokról szóló 4/2017. (IV. 3.) IM rendelet 3. §-ában, valamint a 2. mellékletében foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekben nyilvántartást vezet továbbá az Egyesület tagjainak lakcíméről a tagsági jogviszony fennállása során.

 

Tagok elérhetőségi adatainak kezelése

Az Egyesület a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása alapján, kapcsolattartás megkönnyebbítése céljából kezeli a természetes személy tag által megadott elérhetőségi adatokat, így elsősorban telefonszámát és elektronikus levelezési címét. Az adatkezelésre az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a tagsági jogviszony fennállása során kerül sor. A hozzájárulás kapcsán a 16. életévet be nem töltött tagok esetében az Egyesület mindenkor figyelembe veszi a GDPR 8. cikkében foglaltakat.

 

Versenyjelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

Az Egyesület a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 2. §, valamint 16. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a tagsági jogviszony fennállása során kezeli az érintett versenyjelentkezéshez szükséges adatait és adott esetben a megfelelő jogalap fennállása esetén (így elsősorban a tag hozzájárulásának megléte esetén) továbbítja a versenyre történő jelentkezéshez szükséges személyes adatokat a versenyszervezők számára. A kezelt adatok köre az érintett neve, születési ideje és neme. Az adatkezelés ideje a tagsági jogviszony fennállása.

 

Egyesületi ruhához kapcsolódó adatkezelés

Az Egyesület a tagsági jogviszony fennállása során az általa biztosított ruhákhoz kapcsolódóan kezeli a természetes személy tagok nevét és ruhaméretét. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, az adatok őrzési ideje a tag által megrendelt ruha átadásáig tart..

 

 1. TAGDÍJHOZ, TAGSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 

Tagdíj befizetéséhez kapcsolódó adatkezelés

Az Egyesület nyilvántartást vezet a tagok díjfizetési kötelezettségéhez kapcsolódóan a tag nevéről, valamint a tagdíj összegéről, illetve a befizetést igazoló okiraton feltüntetett személyes adatokról, amely az átutalás közleményében került feltüntetésre, és a tag nevét, illetve tagsági számát tartalmazza. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a tag és az Egyesület között létrejött szerződés teljesítése. Az adatkezelés időtartama a tagsági jogviszony megszűnését követő 5 év.

Az Egyesület a befizetett tagdíjjal kapcsolatos számviteli elszámolás érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, jogszabályi kötelezettség teljesítése végett kezeli a tagok nevét és, számlázási címét. Az Egyesület az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából a fentiekben megjelölt Re-Tax Bt.-t, mint adatfeldolgozót veszi igénybe.

 

Tagsági kedvezményekhez kapcsolódó adatkezelés

Az Egyesület a taggal kötött szerződés teljesítése érdekében a tagsági jogviszony fennállása során nyilvántartást vezet az egyes tagok által a tagsági jogviszonyukra tekintettel igénybe vehető kedvezmények vonatkozásában a tag nevéről, a tagsági csomag típusáról és a tagsági kártya számáról.

A tagsági kedvezményt biztosító szerződött partnerek:

FÜREDGOLF Kft.

            székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar utca 274-276. B 4. em 65.

elérhetőség: 06-87-549-200

 

            Pannonia Golf and Country Club

            székhely:1123 Budapest,Alkotás u 53

elérhetőség: 06-70-492-0949

 

            Magyar Golf Club

            székhely: 2024 Kisoroszi, Golf út 1. hrsz: 028/1.

elérhetőség: 36-26-592-020

 

            Academy Golf Budapest

            székhely: 1037 Budapest, Perényi út 6.

elérhetőség: 36-30-730-3270

 

            Zala Springs Golf Resort

            székhely: 8782 Zalacsány, Csányi László utca

elérhetőség: 06 20 2342471

 

            Golfclub Imperial Balaton

            székhely: Balatongyörök,8315 Mandulás utca

elérhetőség:  06-83-346-031

 

            Old Lake Golf Club & Hotel

            székhely: 2890 Tata, Remeteségpuszta

elérhetőség:06 30 348 6526

 

            Greenfield Hotel Golf & Spa

            székhely: Bük 9740 Golf u.4

elérhetőség: 06-94-801-660

 

            Hencse National Golf & Country Club

székhely:Hencse 7532. Kossuth Lajos u.1-3

elérhetőség:06-30-256-5200

 

 1. SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

Szerződő partnerek adatainak kezelése

Az Egyesület szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy

 • nevét,
 • születési nevét,
 • születési idejét,
 • anyja nevét,
 • lakcímét,
 • adóazonosító jelét vagy adószámát,
 • vállalkozói, személyazonosító igazolványa számát,
 • székhely, telephely címét vagy lakcímét,
 • telefonszámát,
 • e-mail címét,
 • honlap-címét,
 • bankszámlaszámát,
 • vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát),
 • online azonosítóját.

Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adott szerződés vonatkozásában minden esetben kizárólag az adatkezelési cél eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok kezelésére kerül sor.

A személyes adatok kezelői: az Egyesület ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó tagjai, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, kivéve, ha a jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időt írnak elő az érintett adat vonatkozásában.

 

Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

A személyes adatok kezelésének célja: az Egyesület jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: a GDPR 6. cikk b) pontja alapján szerződés teljesítése.

A személyes adatok kezelői: az Egyesület ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó tagjai.

Csikós Kinga

1139.Bp Hajdu u.19

csikoskinga@golfiesta.hu

06/704545865

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 év, kivéve, ha a jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időt írnak elő az érintett adat vonatkozásában.

 

 1. ADATKEZELÉS AZ EGYESÜLET HONLAPJÁN

A süti nem más, mint egy információcsomag. Arra szolgál, hogy a weboldalon történő böngészés során az újabb és újabb aloldalak lekérésekor a szerver, ahol az adott weboldal tárolva van, a böngésző segítségével információt szerezzen arról, hogy a látogató merre jár, és mit csinál az adott weboldalon. Ha nem tárolná a szerver ezeket az információkat, akkor minden egyes oldal betöltésekor új látogatóként érzékelné a szerver az adott látogatót. A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A weboldal a sütiket az alábbi célokból használja:

 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, miként használja Ön a weboldalt – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább –, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat;
 • weboldalunk fejlesztése;
 • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt.

Honlapunk a weboldal használata során Önről, illetve a böngészésre használt eszközéről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • a látogató által használt IP cím,

A cookie-k vonatkozásában adatkezelésünk jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

Feltétlenül szükséges, munkamenet sütik (session cookie-k)

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. az Ön által az adott aloldalakon végzett műveletek összességét egy látogatás során. Ezeknek az érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a böngésző bezárásával, illetve a munkamenet végeztével a sütik e fajtája automatikusan törlődik eszközéről. Ha nem fogadja el ezeket sütiket, akkor a weboldal, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve annak használatát.

Használatot elősegítő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalunkkal kapcsolatos választásait, például a szövegméretben az Ön által végrehajtott felhasználói változtatásokat, vagy az Ön által választott nyelvet.

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics sütik használatával információt gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, ennek biztosítása érdekében az IP címet is csak részben rögzítik. Annak érdekében gyűjtenek információkat, hogy tudjuk, melyik aloldalt tekintette meg, a weboldal mely részére kattintott, hány aloldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Ezek használatának célja weboldalunk fejlesztése, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javítása.

Harmadik féltől származó sütik

Weboldalunkon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domain-ek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

A böngésző beállítása

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld, azonban előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók, az Ön számára legmegfelelőbb beállításokhoz kérjük használja keresője “Segítség” menüjét.

 

 1. HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó űrlap kitöltésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozatával bármikor leiratkozhat, amely a korábban megadott hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adata haladéktalanul törlésre kerül.

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, e-mail címe.

A személyes adatok kezelésének célja:

 • hírlevél küldése az Egyesület szolgáltatásai, aktuális hírei és eseményei kapcsán,
 • reklámanyagok küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás kapcsán a 16. életévet be nem töltött tagok esetében az Egyesület mindenkor figyelembe veszi a GDPR 8. cikkében foglaltakat.

A személyes adatok kezelői: az Egyesület ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó tagjai, adatfeldolgozóként az Egyesület IT szolgáltatója, tárhelyszolgáltatást végző adatfeldolgozói.

A személyes adatok kezelésére kizárólag a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (törlési kérelméig) kerülhet sor.

 

 1. ADATKEZELÉS AZ EGYESÜLET FACEBOOK OLDALÁN

Az Egyesület termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt üzemeltet.

Az Egyesület Facebook oldalán közzétett bejegyzés vagy komment nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

A látogatókra – és az Egyesület Facebook oldalára – a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók. Az Egyesület Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat az Egyesület nem kezeli.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Egyesület előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet az oldal tagjai közül, vagy törölheti korábban közzétett hozzászólását.

Az Egyesület nem felelős a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Az Egyesület nem felelős semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibákért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

 1. KÉP- ÉS HANGFELVÉTELEK KEZELÉSE

Az érintett tudomásul veszi, hogy az Egyesület által szervezett, illetve az egyesületi tagsággal összefüggő nyilvános rendezvények során a résztvevőkről tömegfelvételnek minősülő kép- és/vagy hangfelvétel, illetve írásbeli összefoglaló hír készülhet. Az adatkezelés az érintett rendezvényen történő részvételével megadott ráutaló magatartással megadott hozzájárulásán alapul.

Az érintett, illetve törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozata birtokában – melynek mintáját a jelen tájékoztató 1. és 2. sz. függeléke tartalmazza – az Egyesület termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából honlapján, illetve Facebook oldalán https://www.facebook.com/golfiesta.hun/ az egyesületi tagsághoz kapcsolódóan híreket, illetve kép- és/vagy hangfelvételeket tehet közzé.

Az adatkezelés időtartama alatt az érintett bármikor kérheti ezen személyes adatai törlését, és tudomásul veszi, hogy azok eltávolítására az Adatkezelő egyoldalú döntése alapján bármikor sor kerülhet.

Az egyes rendezvények vonatkozásában ettől eltérő feltételek is megállapításra kerülhetnek, erről azonban az érintettet minden esetben tájékoztatni kell.

 

 1. TÁBORI RÉSZVÉTELI SZÁNDÉK JELZÉSE A HONLAPON

Az érintett az Egyesület honlapján keresztül, űrlap kitöltésével jelezheti a tábori részvételi szándékát. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az érintett GDPR 6. cikk a) pontja alapján megadott hozzájárulása, a kezelt adatok köre az érintett neve, email címe, telefonszáma, valamint az érintett által esetlegesen megadott további személyes adatok. A hozzájárulás kapcsán a 16. életévet be nem töltött tagok esetében az Egyesület mindenkor figyelembe veszi a GDPR 8. cikkében foglaltakat. Az Egyesület ezeket az adatokat kizárólag a tájékoztatás megadásáig kezeli.

 

 1. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Az adatkezeléssel összefüggésben az Egyesület képviselőjén keresztül bármikor:

–           tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,

–           pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,

–           a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,

–           adatai kezelése ellen tiltakozhat,

–           kérheti az adatkezelés korlátozását.

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az Egyesületnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

–           milyen célból kezeli,

–           mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),

–           mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),

–           milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,

–           a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,

–           harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,

–           amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,

–           az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,

–           az adatkezeléssel kapcsolatos érintett jogairól,

–           jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az Egyesület legkésőbb 25 napon belül válaszol. Az érintett a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Egyesület csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Egyesület az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az Egyesület az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az Egyesület köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

–           a személyes adatokat jogellenesen kezelték

–           a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,

–           ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,

–           az Egyesület számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

–           az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

–           az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

–           az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Egyesület az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

.

 1. JOGORVOSLAT

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Egyesület a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Egyesületet keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Egyesület kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az érintett a jogainak megsértése esetén

 

 1. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
  • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet),
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
  • a sportról szóló 2004. évi I. törvény.

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen tájékoztató 2018. …………………………… napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató alkalmazását elrendelem.

 

Kelt: Budapest,2018.november 15

 

 

Csikós Gábor Csaba

elnök


Hozzajarulo_nyilatkozatok

GOLFIESTA klubtagsági regisztráció